Belydenis geloof tot aansoek van

Home » Germiston » Aansoek tot belydenis van geloof

Germiston - Aansoek Tot Belydenis Van Geloof

in Germiston

Jeug ngkstilbaai.co.za

aansoek tot belydenis van geloof

Algemene Jaarverslag 2016/17. Die Gereformeerde kerk Vereeniging was van 1927 tot 1995 die moedergemeente van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika in die Vaaldriehoek, toe dit met Vereeniging-Noord saamgesmelt het om Vereeniging '95 te vorm. Dié nuwe gemeente het in 2014 185 belydende en 30 dooplidmate gehad en is bedien deur ds. J.H. Jordaan., Wellington-Noord is 'n dinamiese gemeente wat daarna streef om die Here voluit en met oorgawe te dien! Geskryf deur dr. Pieter Bekker ONTSTAAN Die historiese stigting van die N.G. Gemeente Wellington-Noord het ’n lang aanloop gehad. In 1951 het ds. W.A. Alheit van die N.G. Moedergemeente syfers in verband met kerkbywoning aangehaal en beter bearbeiding bepleit..

Bely in English Afrikaans-English Dictionary - Glosbe

NG Kerk Wellington Noord Wellington Noord. die agtergrond van hierdie belydenis bedryf: “DAAR IS ALTYD HOOP…” Eintlik is dit ’n getuienis van geloof en vertroue. Want geloof so sê die Bybel is ’n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. En dit is wat die afgelope jaar gebeur het. Badisa Tygerberg het ten spyte van groot uitdagings op …, Hoekom bely ons ons geloof voor die gemeente? Die wortels van die openbare belydenis van geloof lê in die doopliturgieë - van die vroeë kerk. Met verloop van tyd het die bediening van die doop en die sogenaamde konfirmasie van mekaar geskei geraak en het die konfirmasie tot ’n afsonderlike kerklike handeling ontwikkel..

So, ouderdom kan nie die deurslaggewende faktor wees vir belydenis van geloof en Nagmaal-gebruik nie. Sonder om die antwoord (wat dr. Gert Breed gegee het) oor die gebruik van nagmaal deur kinders te herhaal, net weer die hooflyn van die argument uit 1 Kor.11:17-34: 4.1.9. Dat almal wat die Here Jesus Christus aanvaar deur geloof, wedergebore word deur die Heilige Gees en word daardeur kinders van God. 4.1.10. In die opstanding van die regverdiges sowel as die onregverdiges, die Verlostes tot die ewige lewe van die verlostes, en die wat die aanbod van verlossing verwerp het tot die ewige verdoemenis. 4.1.11.

Die bewys van hul onwrikbare geloof vind gestalte deurdat hul op 16 Desember 1838 ‘n Gelofte met hul God maak, wat vooraf gegaan is deur die Jan van Riebeeck Gelofte van 1654 en opgevolg is met die Gelofte by Paardekraal in 1880 en dit jaarliks nagekom het en dit word tot vandag toe onderhou. belydenis van sonde en bekering die gevolg is Wellington-Noord is 'n dinamiese gemeente wat daarna streef om die Here voluit en met oorgawe te dien! Geskryf deur dr. Pieter Bekker ONTSTAAN Die historiese stigting van die N.G. Gemeente Wellington-Noord het ’n lang aanloop gehad. In 1951 het ds. W.A. Alheit van die N.G. Moedergemeente syfers in verband met kerkbywoning aangehaal en beter bearbeiding bepleit.

‘n Saak van Geloof, is op ‘n manier ‘n hedendaagse hervertelling van die Christus verhaal, en ‘n versugting na ‘n tyd toe wonderwerke nog aan die orde van die dag was. Dis ‘n deernisvolle verhaal oor ‘n plattelandse gemeenskap wat gekonfronteer word met alles waarin hulle glo. 3.3.1.1 Geloof in die God van die Heilige Skrif soos dit in die Formuliere van Eenheid tot uitdrukking kom, is die enigste voorwaarde om aan ’n NG gemeente as gemeente van Christus te behoort. 3.3.1.2 Lidmaatskap van alle NG gemeentes is oop vir enige gelowige wat die belydenis van hierdie kerk aanvaar.

Oct 13, 2002 · Tema: Die noodsaak van die belydenis van die drie-enige God. Tot die eer van God; en; Tot ons eie troos. Die ware geloof laat hom nie lei deur eie gevoelens of gedagtes nie. Ons sien dit dikwels gebeur. Redenasies soos: Ek kan nie voorstel dat God wat liefde is, dit of dat sou verbied nie, word gebruik om duidelike norme van die Skrif Die eenheid van die kerk in gedrang. die Belydenis van Belhar. Op grond van die Belydenis het Allan . is dit die doop wat tot hernieude geloof lei:

Artikel 61: Tot die Heilige Nagmaal word alleen diegene toegelaat wat volgens gebruik van die plaaslike kerk belydenis van die Gereformeerde godsdiens gedoen het en 'n goeie getuienis van 'n vrome wandel besit. Sonder sodanige getuienis moet ook diegene wat uit ander kerke [van dieselfde kerkverband] kom, nie toegelaat word nie. Artikel 62: Elke kerk… Die Gereformeerde kerk Vereeniging was van 1927 tot 1995 die moedergemeente van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika in die Vaaldriehoek, toe dit met Vereeniging-Noord saamgesmelt het om Vereeniging '95 te vorm. Dié nuwe gemeente het in 2014 185 belydende en 30 dooplidmate gehad en is bedien deur ds. J.H. Jordaan.

die agtergrond van hierdie belydenis bedryf: “DAAR IS ALTYD HOOP…” Eintlik is dit ’n getuienis van geloof en vertroue. Want geloof so sê die Bybel is ’n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. En dit is wat die afgelope jaar gebeur het. Badisa Tygerberg het ten spyte van groot uitdagings op … * Die registers van die gemeente is registers van mense wat gedoop is; van mense wat hulle geloof in die Here, voor die gemeente bely het; en van huwelike (waar nog in gebruik). * n Bewys van lidmaatskap behoort nie aan n persoon oorhandig te word nie, maar aan die gemeente waarin daardie persoon tans woon, gestuur te word.

Artikel 61: Tot die Heilige Nagmaal word alleen diegene toegelaat wat volgens gebruik van die plaaslike kerk belydenis van die Gereformeerde godsdiens gedoen het en 'n goeie getuienis van 'n vrome wandel besit. Sonder sodanige getuienis moet ook diegene wat uit ander kerke [van dieselfde kerkverband] kom, nie toegelaat word nie. Artikel 62: Elke kerk… Juniors: Graad R tot 6 kinders gaan kerk toe saam met hulle ouers en word tydens die erediens uitgeroep klas toe saam met hule kategete. Die kategete hanteer die materiaal wat inskakel met die preek en die week se geloofsgymnasium.

julle 'n jaar van groot opwinding, baie pret, nuwe memories en harde werk sal wees. Dit is my voorreg om julle vanjaar te begelei in die laaste fase van julle kategese by NG Pretoria-Oosterlig. Daar is drie geleenthede waarby julle vanjaar Belydenis van Geloof kan aflê - sien datums hieronder. die agtergrond van hierdie belydenis bedryf: “DAAR IS ALTYD HOOP…” Eintlik is dit ’n getuienis van geloof en vertroue. Want geloof so sê die Bybel is ’n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. En dit is wat die afgelope jaar gebeur het. Badisa Tygerberg het ten spyte van groot uitdagings op …

- - Vakant: Orrelpos Aansoek kan gedoen word deur verkorte CV, voor 5 November, te stuur aan ngrbsuid@gmail.com. - - Wat ons bied Jongmense in Graad 11 is op die laaste pad van hulle geloofsreis, belydenis van geloof is die laaste stap tot intrede as 'n belydende lidmaat. die missionÊre waarde van die belhar belydenis vir die ng kerk: deur

Op 20 November 1893 het die boeregemeenskap aansoek gedoen vir die stigting van 'n eie gemeente. Die aansoek is goedgekeur en die gemeente is gestig. Geld is summier ingesamel vir 'n kerkgebou wat dadelik gebou en in Desember 1894 ingewy is. Op 21 September 1894 het die eerste katkisante belydenis van geloof afgelê en op dieselfde dag nog is Jul 17, 2016 · Kerkrade word daarop gewys dat Vrymesselaars wat aansoek doen om lidmaat van die Kerk te word, eers die beweging moet verlaat alvorens hulle toegelaat kan word om belydenis van geloof te doen of as lidmate aanvaar kan word. Ook mag Vrymesselaars voortaan nie meer tot …

Artikel 61: Tot die Heilige Nagmaal word alleen diegene toegelaat wat volgens gebruik van die plaaslike kerk belydenis van die Gereformeerde godsdiens gedoen het en 'n goeie getuienis van 'n vrome wandel besit. Sonder sodanige getuienis moet ook diegene wat uit ander kerke [van dieselfde kerkverband] kom, nie toegelaat word nie. Artikel 62: Elke kerk… Dissipelskapskool is vanaf voorskool tot graad 8. Wanneer kinders in Graad 9 kom, moet hulle skriftelik aansoek doen om deel van die Voorbereidingsklas te word. Die doel daarmee is om die “worsmasjien” effek te verminder, sodat kinders regtig moet gaan dink of hulle wil deel wees van die gemeente.

Die bewys van hul onwrikbare geloof vind gestalte deurdat hul op 16 Desember 1838 ‘n Gelofte met hul God maak, wat vooraf gegaan is deur die Jan van Riebeeck Gelofte van 1654 en opgevolg is met die Gelofte by Paardekraal in 1880 en dit jaarliks nagekom het en dit word tot vandag toe onderhou. belydenis van sonde en bekering die gevolg is kritiese ondersoek na die ekklesiologie van die Hervormde Kerk met betrekking tot die dimensies van eenheid en katolisiteit sedert Ottawa 1982, ter vervulling van ’n gedeelte van die vereistes vir die Magister Divinitatis in 2007 aan die Universiteit van Pretoria met prof dr Johan Buitendag as studieleier.

- - Vakant: Orrelpos Aansoek kan gedoen word deur verkorte CV, voor 5 November, te stuur aan ngrbsuid@gmail.com. - - Wat ons bied Jongmense in Graad 11 is op die laaste pad van hulle geloofsreis, belydenis van geloof is die laaste stap tot intrede as 'n belydende lidmaat. Wellington-Noord is 'n dinamiese gemeente wat daarna streef om die Here voluit en met oorgawe te dien! Geskryf deur dr. Pieter Bekker ONTSTAAN Die historiese stigting van die N.G. Gemeente Wellington-Noord het ’n lang aanloop gehad. In 1951 het ds. W.A. Alheit van die N.G. Moedergemeente syfers in verband met kerkbywoning aangehaal en beter bearbeiding bepleit.

Jul 17, 2016 · Kerkrade word daarop gewys dat Vrymesselaars wat aansoek doen om lidmaat van die Kerk te word, eers die beweging moet verlaat alvorens hulle toegelaat kan word om belydenis van geloof te doen of as lidmate aanvaar kan word. Ook mag Vrymesselaars voortaan nie meer tot … Oct 13, 2002 · Tema: Die noodsaak van die belydenis van die drie-enige God. Tot die eer van God; en; Tot ons eie troos. Die ware geloof laat hom nie lei deur eie gevoelens of gedagtes nie. Ons sien dit dikwels gebeur. Redenasies soos: Ek kan nie voorstel dat God wat liefde is, dit of dat sou verbied nie, word gebruik om duidelike norme van die Skrif

Aansoekers tot en met ’n 10-jaar-skaal sal voorkeur geniet. Die kerkrade behou die reg om ook kandidate wat nie aansoek doen nie te oorweeg, tot die kortlys toe te voeg of weg te laat, asook om die werkruimte te vul wanneer dit geleë is. Belangstellende predikante en proponente van die NHKA kan die konsulent, ds Nelius van Niekerk, by belydenis van geloof af te lê op Sondag, 28 Julie. Maak asb 'n afspraak vir 'n persoonlike gesprek met Ds Jan van Zyl. Hiermee saam moet jy 'n brief inhandig waarin jy sê hoekom jy belydenis van geloof wil aflê en iets sê oor jou persoonlike geloofsreis. Jou ouers handig ook 'n kort briefie in oor jou geloofsreis.

HOE EN WAAR MOET AANSOEK GEDOEN WORD? VANAF 9.30 TOT 14H00 Quintin, Mienke en Hannerie het vanoggend belydenis van geloof gedoen in die Erediens. Welkom in die Gemeente as belydende lidmate. Hardloop die wedloop van geloof tot by die wenpaal. Die Here gee julle sy guns. AANSOEK OM WYSIGING OF LAAT INSKRYWING IN LIDMATEREGISTER belydenis van geloof afgelê. 2. By navraag het dit geblyk dat my naam nie in die lidmateregister vir belydende lidmate aangeteken is nie. 3. Sedert die genoemde datum het ek aan geen ander kerk/godsdienstige organisasie met opleggging van hande tot herder en leraar van die

NG Kerk Oberholzer Wes Paul Kruger Straat Carletonville

aansoek tot belydenis van geloof

Algemene Jaarverslag 2016/17. Artikel 61: Tot die Heilige Nagmaal word alleen diegene toegelaat wat volgens gebruik van die plaaslike kerk belydenis van die Gereformeerde godsdiens gedoen het en 'n goeie getuienis van 'n vrome wandel besit. Sonder sodanige getuienis moet ook diegene wat uit ander kerke [van dieselfde kerkverband] kom, nie toegelaat word nie. Artikel 62: Elke kerk…, Aansoek om Belydenis van geloof af te lê Datum waarop belydenis van geloof afgelê gaan word: Hierdie aansoek moet die kerkkantoor bereik op die datum aangedui in die inligtingsbrief..

aansoek tot belydenis van geloof

Elarduspark Jeugbediening Belydenisaflegging

aansoek tot belydenis van geloof

Gereformeerde kerk Durban Wikipedia. Aug 21, 2018 · Van 1998 tot 2002 was sy lid van die Algemene Sino­dale Kommissie – die eerste vrou wat daar gedien het. Destyds was sy ook ’n rubriekskrywer vir die dagblad Beeld. Van 1981 tot 2013 is haar stem weekliks in die koerant gehoor. Toe het haar lesers haar geken as iemand wat skryf oor die lewe, waarvan glo deel is. https://nl.wikipedia.org/wiki/Geloof_(religieus) die agtergrond van hierdie belydenis bedryf: “DAAR IS ALTYD HOOP…” Eintlik is dit ’n getuienis van geloof en vertroue. Want geloof so sê die Bybel is ’n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. En dit is wat die afgelope jaar gebeur het. Badisa Tygerberg het ten spyte van groot uitdagings op ….

aansoek tot belydenis van geloof


bely translation in Afrikaans-English dictionary. af “Ons bely hiermee, bowenal in die teenwoordigheid van God, die sonde van die Meidji Gakoein[universiteit] weens ons deelname aan die vorige oorlog, en ons vra terselfdertyd die mense van ander lande, veral Korea en China, om verskoning”, het die universiteit se superintendent, Hiromasa Nakajama, verlede Junie in sy lesing by die Die Gereformeerde kerk Vereeniging was van 1927 tot 1995 die moedergemeente van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika in die Vaaldriehoek, toe dit met Vereeniging-Noord saamgesmelt het om Vereeniging '95 te vorm. Dié nuwe gemeente het in 2014 185 belydende en 30 dooplidmate gehad en is bedien deur ds. J.H. Jordaan.

belydenis van geloof af te lê op Sondag, 28 Julie. Maak asb 'n afspraak vir 'n persoonlike gesprek met Ds Jan van Zyl. Hiermee saam moet jy 'n brief inhandig waarin jy sê hoekom jy belydenis van geloof wil aflê en iets sê oor jou persoonlike geloofsreis. Jou ouers handig ook 'n kort briefie in oor jou geloofsreis. Aansoek om Belydenis van geloof af te lê Datum waarop belydenis van geloof afgelê gaan word: Hierdie aansoek moet die kerkkantoor bereik op die datum aangedui in die inligtingsbrief.

Jul 17, 2016 · Kerkrade word daarop gewys dat Vrymesselaars wat aansoek doen om lidmaat van die Kerk te word, eers die beweging moet verlaat alvorens hulle toegelaat kan word om belydenis van geloof te doen of as lidmate aanvaar kan word. Ook mag Vrymesselaars voortaan nie meer tot … ‘n Saak van Geloof, is op ‘n manier ‘n hedendaagse hervertelling van die Christus verhaal, en ‘n versugting na ‘n tyd toe wonderwerke nog aan die orde van die dag was. Dis ‘n deernisvolle verhaal oor ‘n plattelandse gemeenskap wat gekonfronteer word met alles waarin hulle glo.

Die aansoek het berus op besware teen die kerkordelike prosedure wat tydens die 2016 Algemene Sinode gevolg is, asook die grondwetlikheid van die besluit om nie persone in selfdegeslag verhoudings tot die amp van leraar toe te laat nie. Verder het hulle ook aangevoer dat die NG Kerk leraars moet toelaat om burgerlike verbintenisse te bevestig. 4.1.9. Dat almal wat die Here Jesus Christus aanvaar deur geloof, wedergebore word deur die Heilige Gees en word daardeur kinders van God. 4.1.10. In die opstanding van die regverdiges sowel as die onregverdiges, die Verlostes tot die ewige lewe van die verlostes, en die wat die aanbod van verlossing verwerp het tot die ewige verdoemenis. 4.1.11.

• Die kerk van Christus is wêreldwyd één • Die kerk van Christus is oor die grense van plek en tyd één • Eenheid is ’n gawe aan en ’n roeping vir die kerk. Hierdie taak word veral ook op plaaslike vlak volvoer – hier word die kragtigste getuienis van eenheid tot stand gebring. - - Vakant: Orrelpos Aansoek kan gedoen word deur verkorte CV, voor 5 November, te stuur aan ngrbsuid@gmail.com. - - Wat ons bied Jongmense in Graad 11 is op die laaste pad van hulle geloofsreis, belydenis van geloof is die laaste stap tot intrede as 'n belydende lidmaat.

Dec 03, 2018 · “Uitverkiesing is genadewoorde!” So begin Willie Jonker sy boek oor die uit­ver­kiesing, Uit vrye guns alleen (1989). Dit is ook wat hy tydens die 350 jaar-vieringe van Dordt in Die Kerkbode beklemtoon het (1968). Dordt, die belydenis oor die “uitverkiesing”, is ’n belydenis van “Gods genade”. kwytskelding in English translation and definition "kwytskelding", Maar vir die meeste Katolieke behoort die ritus van belydenis, kwytskelding en boetedoening tot die af Dit lig toe dat Jehovah God groot medelye toon deurdat hy elke individuele Christen wat geloof in die losprysoffer van Jesus beoefen ’n groot sondeskuld kwytskeld

Dissipelskapskool is vanaf voorskool tot graad 8. Wanneer kinders in Graad 9 kom, moet hulle skriftelik aansoek doen om deel van die Voorbereidingsklas te word. Die doel daarmee is om die “worsmasjien” effek te verminder, sodat kinders regtig moet gaan dink of hulle wil deel wees van die gemeente. HOE EN WAAR MOET AANSOEK GEDOEN WORD? VANAF 9.30 TOT 14H00 Quintin, Mienke en Hannerie het vanoggend belydenis van geloof gedoen in die Erediens. Welkom in die Gemeente as belydende lidmate. Hardloop die wedloop van geloof tot by die wenpaal. Die Here gee julle sy guns.

3.3.1.1 Geloof in die God van die Heilige Skrif soos dit in die Formuliere van Eenheid tot uitdrukking kom, is die enigste voorwaarde om aan ’n NG gemeente as gemeente van Christus te behoort. 3.3.1.2 Lidmaatskap van alle NG gemeentes is oop vir enige gelowige wat die belydenis van hierdie kerk aanvaar. Feb 02, 2012 · 1. Die Algemene Sinode van die NG Kerk het in 2011 besluit om die Belydenis van Belhar op kerkordelike wyse deel van die NG Kerk se belydenisgrondslag te maak en dit aan die Moderamen opgedra om die nodige kerkordelike prosesse hiervoor in werking te stel. Die Moderamen het uit hoofde van die opdrag te kenne gegee dat dit hulle verantwoordelikheid is om dit te doen met die heel beste …

“Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. steedsHervormers en die Staat van Belydenis wees. Besluit die AKV om die sH en Geloofsbond die rug te keer, is dit die einde van die aansoek by die WCRC). Die opvolgbesluit stuit net soveel mense teen die Die Geloofsbond van Hervormde gemeentes bid tot die Here en dra die 70e AKV op aan Sy leiding. Mag die vergadering gekenmerk

Juniors: Graad R tot 6 kinders gaan kerk toe saam met hulle ouers en word tydens die erediens uitgeroep klas toe saam met hule kategete. Die kategete hanteer die materiaal wat inskakel met die preek en die week se geloofsgymnasium. Die bewys van hul onwrikbare geloof vind gestalte deurdat hul op 16 Desember 1838 ‘n Gelofte met hul God maak, wat vooraf gegaan is deur die Jan van Riebeeck Gelofte van 1654 en opgevolg is met die Gelofte by Paardekraal in 1880 en dit jaarliks nagekom het en dit word tot vandag toe onderhou. belydenis van sonde en bekering die gevolg is

Die eenheid van die kerk in gedrang. die Belydenis van Belhar. Op grond van die Belydenis het Allan . is dit die doop wat tot hernieude geloof lei: die agtergrond van hierdie belydenis bedryf: “DAAR IS ALTYD HOOP…” Eintlik is dit ’n getuienis van geloof en vertroue. Want geloof so sê die Bybel is ’n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. En dit is wat die afgelope jaar gebeur het. Badisa Tygerberg het ten spyte van groot uitdagings op …

(Hand 2:41-42) Dit is 'n teken en belydenis van persoonlike geloof en wedergeboorte en is ten nouste verbonde aan die hart van die Evangelie naamlik die dood, begrafnis en opstanding van die Here • Die kerk van Christus is wêreldwyd één • Die kerk van Christus is oor die grense van plek en tyd één • Eenheid is ’n gawe aan en ’n roeping vir die kerk. Hierdie taak word veral ook op plaaslike vlak volvoer – hier word die kragtigste getuienis van eenheid tot stand gebring.

- - Vakant: Orrelpos Aansoek kan gedoen word deur verkorte CV, voor 5 November, te stuur aan ngrbsuid@gmail.com. - - Wat ons bied Jongmense in Graad 11 is op die laaste pad van hulle geloofsreis, belydenis van geloof is die laaste stap tot intrede as 'n belydende lidmaat. Dissipelskapskool is vanaf voorskool tot graad 8. Wanneer kinders in Graad 9 kom, moet hulle skriftelik aansoek doen om deel van die Voorbereidingsklas te word. Die doel daarmee is om die “worsmasjien” effek te verminder, sodat kinders regtig moet gaan dink of hulle wil deel wees van die gemeente.

Juniors: Graad R tot 6 kinders gaan kerk toe saam met hulle ouers en word tydens die erediens uitgeroep klas toe saam met hule kategete. Die kategete hanteer die materiaal wat inskakel met die preek en die week se geloofsgymnasium. Aug 21, 2018 · Van 1998 tot 2002 was sy lid van die Algemene Sino­dale Kommissie – die eerste vrou wat daar gedien het. Destyds was sy ook ’n rubriekskrywer vir die dagblad Beeld. Van 1981 tot 2013 is haar stem weekliks in die koerant gehoor. Toe het haar lesers haar geken as iemand wat skryf oor die lewe, waarvan glo deel is.

Artikel 61: Tot die Heilige Nagmaal word alleen diegene toegelaat wat volgens gebruik van die plaaslike kerk belydenis van die Gereformeerde godsdiens gedoen het en 'n goeie getuienis van 'n vrome wandel besit. Sonder sodanige getuienis moet ook diegene wat uit ander kerke [van dieselfde kerkverband] kom, nie toegelaat word nie. Artikel 62: Elke kerk… Die aansoek het berus op besware teen die kerkordelike prosedure wat tydens die 2016 Algemene Sinode gevolg is, asook die grondwetlikheid van die besluit om nie persone in selfdegeslag verhoudings tot die amp van leraar toe te laat nie. Verder het hulle ook aangevoer dat die NG Kerk leraars moet toelaat om burgerlike verbintenisse te bevestig.

julle 'n jaar van groot opwinding, baie pret, nuwe memories en harde werk sal wees. Dit is my voorreg om julle vanjaar te begelei in die laaste fase van julle kategese by NG Pretoria-Oosterlig. Daar is drie geleenthede waarby julle vanjaar Belydenis van Geloof kan aflê - sien datums hieronder. Belydenisskrifte uitgedruk word” (kyk eerste en derde vrae by Aflegging van Belydenis van Geloof). Aflegging van Belydenis van Geloof. In die GKSA is die normale gang van sake dat belydenis van geloof slegs gedoen kan word ná deeglike kategetiese onderrig en indringende ondersoek na leer en lewenswandel deur die kerkraad.

“Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. ‘n Saak van Geloof, is op ‘n manier ‘n hedendaagse hervertelling van die Christus verhaal, en ‘n versugting na ‘n tyd toe wonderwerke nog aan die orde van die dag was. Dis ‘n deernisvolle verhaal oor ‘n plattelandse gemeenskap wat gekonfronteer word met alles waarin hulle glo.

HOE EN WAAR MOET AANSOEK GEDOEN WORD? VANAF 9.30 TOT 14H00 Quintin, Mienke en Hannerie het vanoggend belydenis van geloof gedoen in die Erediens. Welkom in die Gemeente as belydende lidmate. Hardloop die wedloop van geloof tot by die wenpaal. Die Here gee julle sy guns. Op 20 November 1893 het die boeregemeenskap aansoek gedoen vir die stigting van 'n eie gemeente. Die aansoek is goedgekeur en die gemeente is gestig. Geld is summier ingesamel vir 'n kerkgebou wat dadelik gebou en in Desember 1894 ingewy is. Op 21 September 1894 het die eerste katkisante belydenis van geloof afgelê en op dieselfde dag nog is